Alaktan

A szóelem (morféma)

A legkisebb nyelvi jel, amely jelentéssel rendelkezik, s további egységekre nem bontható.

A szóelemek osztályozása

2 fő osztály:

tőmorfémák

toldalékmorfémák

Tőmorfémák: minden szónak kötelező eleme, minden szónak van töve. Vannak szavak, melyekben csak tőmorféma található (a továbbiakba szótő): szép, mag, ötvenöt, szemüveg…

Vannak olyan szavak, melyekben a szótő mellett toldalékok is vannak: játsz-+-ik, kiált-+-vány-ok-ban, ért-+-elem-mel

Toldalékmorfémák: a tőhöz kapcsolódó, többnyire grammatikai (nyelvtani) jelentést hordozó elemek, fajtáik szerint:

képzők zár-adék, gomb-os,

jelek: kerget-ett, vidám-abb

ragok: átugor-ja, erdő-höz

Termékeny (produktív): részt vesznek új szavak, szóalakok létrehozásában. Pl.: -ni főnévi igenévképző: úsz-ni, kér-ni, -ó/-ő foglalkozásnév-képző: bemond-ó, nyelvművel-ő

Terméketlen (improduktív)szóelemek: amelyeket már nem használunk új szavak, szóalakok létrehozására. -csó/-cső hág-csó, lép-cső

Egyalakú: ha a tő minden toldalék előtt azonos alakú marad, vagy a toldalék bármilyen tő után ugyanolyan alakú. (barát-ság)

Többalakú szóelemek: ha a tövek vagy toldalékok azonos jelentésben többféle változatban is léteznek, ezek az alakváltozatok. (kotr-om, kotor-ja…, jó-ság, szép-ség)

Szabad: önmagukban, más szóelem nélkül is előfordulhatnak a mondatban, csak tőmorfémák lehetnek.

Kötött morfémák: soha nem fordulhatnak elő önállóan; minden toldalék, és kevés tőmorféma. (ve-: ve-het, vev-ő)

Szótövek rendszere


Igetövek rendszere

 

egyalakú

Ír-, tanul-

Többalakú

 

st~s, szt~sz változatú

fest-ett, fess-s

t~s változatú

vitat-kozik, vitas-suk

hangzóhiányos

igényel-het, igényl-ő, csörög-ni, csörg-ő

             csupán v-s

v-s    { sz-es változatú

            sz-es és d-s változatú

 

fő-het, föv-öget; lő-ni, löv-öm; nő-tök, növöget; ró-juk, rovó; sző-je, szöv-öm; nyű-tte, nyüv-es

lesz-, lev-ő, le-het; tesz-, tev-ő, te-het; vesz-, vev-ő, ve-het; hisz-, visz-, eszik-, iszik-

alkuszik, cselekedik, dicsekedik, gyanakodik, haragszik, menekedik, növekedik, tolakodik, törekedik, esküszik, alszik, feksz-ik, feküd-het, fekv-ő, fek-het; nyugszik

sz-es és d-s változatú

furakod-ik, furaksz-ik; gyarapod-ik, gyarapsz-ik

sz-es és z-s változatú

igyelsz-ik, igyekez-het, igyekv-ő; emléksz-ik, emlékez-het; szándékoz-ik, szándékoz-ik

n-es változatú

megy-, men-ne, me-het, mé-sz; jön-, jö-het, jöv-ünk; van-, vagy-, vol-na,

 

 

 

Névszótövek rendszere

 

egyalakú

hajó-ban, kávé-ból, asztal-tól

többalakú

 

Hangzóhiányos változatú

iker-,ikr-ek; bátor-, bátr-an

Hangzóhiányos, hangátvetéses változatú

kehely-, kelyh-es; pehely-, pelyh-es; teher-, terh-es;

Tőbelseji időtartamot váltakoztató

nyár-, nyar-al

Tővégi időtartamot váltakoztató

alma-, almá-k; epe, epé-s

Véghangzóhiányos

borjú-, borj-a; hosszú, hossz-an

Hangszínt és időtartamot váltakoztató

ajtó-, ajta-ja; mező-, meze-je

         Változatlan tőhangzójú

         Időtartam-váltakoztató

v-s   hangszínt és időtartamot válltakoztató

        véghangzóhiányos

mű-, műv-ész

fű-, füv-ész; ló-, lov-ász

hó-, hav-as; tó-, tav-ak

daru-, darv-ak; falu-, falv-ak

Keverék és egyedi típusú

apa-, apá-nk, ap-u; lélek-, lelk-em; száj-, szá-m

 

 


Toldalékok rendszere

Tőhöz viszonyított helyzet alapján.

Prefixum: tő előtt helyezkedik el, a magyarban egyetlen a felsőfok és túlzófok jele: leg- és legesleg-

Szuffixum: a tő után közvetlenül helyezkedik el. A magyar nyelvre tipikusan ez jellemző.

 

Toldalékmorfémák: képzók, jelek, ragok

Képző:

Új szót hoz létre

Nem kötelező elem, hiánya miatt nem veszünk fel zéró morfémát

Legbelsőbb helyzetű

Más, kötött morféma állhat utána

Megtűr maga mellett más képzőt

Jellemzően állhat utána jel és rag

Nem köti meg a szó szófaját

Megváltoztatja a szó bővítési lehetőségeit

Több szinonim változat

 

Jelek

Zárt rendszert alkoznak

Grammatikai jelentést hordoznak

Nem változtatják meg a szó szófaját

Nem változtatják meg a szó bővítési lehetőségeit

Nincsenek szinonimák

Egy szóosztály töveirekoncentrálódik

Belső helyet foglal el (tő vagy képző után)

Megtűr maga mellett más jeleket

Lehet kötelező elem (idő-és módjel…)

 

Ragok

Zárt rendszert alkoznak

Grammatikai jelentést hordoznak

Nem változtatják meg a szó szófaját

Nem változtatják meg a szó bővítési lehetőségeit

Nincsenek szinonimák

Egy szóosztály töveire koncentrálódik

Szóalakzáró elem, más toldalék nem követheti

Csak egy lehet belőle

Szófajkötő elem

Kötelező elem az igéknél és a főneveknél

 

Toldalékok lehetnek egyalakúak és többalakúak is